Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAAFMATCH.NL

 

Ten aanzien van de dienstverlening van FotograafMatch.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website en/of de Dienst aanvaardt de Gebruiker aan deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht aanbiedt op FotograafMatch.nl.

1.2 Fotograaf: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer Opdrachten van een Opdrachtgever.

1.3 Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.

1.4 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Fotograaf.

1.5  Dienst: de dienstverlening die door FotograafMatch.nl wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Fotograaf met elkaar in contact komen.

1.6 Commissie: Het percentage, van de overeengekomen prijs tussen opdrachtgever en fotograaf, dat een fotograaf moet betalen aan FotaograafMatch 

1.7 Abonnement: Een gratis of betaald abonnement dat een fotograaf afsluit om te kunnen bieden op de website geplaatste opdrachten

1.8 FotograafMatch.nl is een activiteit van de MatchGroup , gevestigd op de Slochterenlaan 9, 1405 AL  te Bussum, telefoonnummer: 035-6951554, KvK-nummer: 30166886.

1.9 Website: De internetsite van FotograafMatch.nl is te bereiken via de domeinnaam www.FotograafMatch.nl, alsmede alle andere internetsites van FotograafMatch.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

1.10 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van FotograafMatch.nl.

1.11 Gegevens: alle door de Gebruiker op de Website geplaatste en/of aan FotograafMatch.nl verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, geplaatste referenties over Fotograaf, en alle overige informatie.

1.12 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker betreffende de Dienst.

  1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst tussen de Gebruiker en FotograafMatch.nl en/of een Opdrachtgever en een Fotograaf.

2.2 FotograafMatch.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.5 Tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FotograafMatch.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

  1. Dienstverlening

3.1 FotograafMatch.nl biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Fotograven (i) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Opdrachten en (ii) afspraken met betrekking tot Opdrachten kunnen maken. FotograafMatch.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van de Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. FotograafMatch.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar de Dienst aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 FotograafMatch.nl stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samen. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot Gebruikers, Fotograaf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door hen geplaatste informatie. FotograafMatch.nl draagt voor de informatie omtrent Gebruikers, Fotograaf, de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de inhoud van enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt FotograafMatch.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers onderling, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 FotograafMatch.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat,  met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. 

Met name garandeert FotograafMatch.nl niet:

dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is

dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

dat derden niet de Website en/of de systemen van FotograafMatch.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 FotograafMatch.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FotograafMatch.nl ontstaat.

  1. Gebruik van de Dienst en verstrekking van Gegevens

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle Gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW-nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel-nummer en e-mailadres, die hij in het kader van de Dienst aan FotograafMatch.nl verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Door het aanbieden van Gegevens op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze Gegevens op de Website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Opdrachten en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een specifieke positionering.

4.3 FotograafMatch.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven Gegevens te wijzigen en/of in te korten. FotograafMatch.nl behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

4.4  De Gegevens die door middel van de Website door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze Gegevens te verwerken voor enig ander doel.

4.5 Indien de Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.500,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van FotograafMatch.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

4.6 Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door FotograafMatch.nl zijn Privacy- en Cookieverklaring van FotograafMatch.nl van toepassing.

  1. Tarieven en betalingen

5.1 Het gebruik van de website voor opdrachtgevers is gratis. Fotografen kunnen kiezen tussen een gratis en verschillende soorten betaalde abonnementen.

5.1 De fotograaf is aan FotograafMatch.nl een commisie  verschuldigd op het moment dat hij/zij een opdracht verricht door de dienst van FotograafMatch. Deze commissie is afhankelijk van het soort abonnement de fotograaf heeft op het moment dat hij/zij reageert op een opdracht. 

5.2 Tenzij anders overeengekomen zullen door de fotograaf aan FotograafMatch.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Dienst.

5.3 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van FotograafMatch.nl in Euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.4 FotograafMatch.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst, de tarieven voor servicekosten en andere producten te wijzigen of te herzien. FotograafMatch.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende Overeenkomsten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

5.5 Indien de fotograaf enig aan FotograafMatch.nl verschuldigd bedrag niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft FotograafMatch.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering aan de fotograaf een bedrag van EUR 15,- per herinnering in rekening te brengen aan administratiekosten. Alle kosten die door FotograafMatch.nl ter invordering van enig door de fotograaf verschuldigd bedrag in en buiten rechte worden gemaakt komen integraal ten laste van de fotograaf. Indien FotograafMatch.nl het nodig acht de incassering vordering in handen van derden te stellen, wordt de Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

5.6 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de fotograaf, heeft FotograafMatch.nl het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

  1. Communicatie

6.1 Iedere communicatie tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

6.2 De door FotograafMatch.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

6.3 Elektronische communicatie van FotograafMatch.nl aan de Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

  1. Overmacht

7.1 In geval van overmacht aan haar zijde is FotograafMatch.nl niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van FotograafMatch.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van FotograafMatch.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

7.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet aan FotograafMatch.nl toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop FotograafMatch.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

7.4 Zodra zich een overmachtstoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal FotograafMatch.nl daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachtstoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtstoestand langer dan 30 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat FotograafMatch.nl blijvend niet kan nakomen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 FotograafMatch.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van FotograafMatch.nl. Meer in het bijzonder is FotograafMatch.nl niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker als gevolg van het plaatsen en/of uitvoeren van een Opdracht alsmede voor de nakoming door Opdrachtgever respectievelijk de Fotograaf van de verplichtingen uit de tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf via de Website tot stand gekomen overeenkomst.

8.2 Enige aansprakelijkheid van FotograafMatch.nl is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximumbedrag van EUR 50,- (zijnde het bedrag voor het plaatsen van een opdracht per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt). FotograafMatch.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.

8.3 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door de Gebruiker bij FotograafMatch.nl is gemeld.

8.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart FotograafMatch.nl zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder het plaatsen van Gegevens.

  1. Diversen

9.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FotograafMatch.nl.

9.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Alsdan zal FotograafMatch.nl een vervangende bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

9.3 Op de Overeenkomst tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

9.4 FotograafMatch.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Gebruiker. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een materiële beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker en de Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt De kennisgeving als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden door publicatie op de Website.

9.5 Alle geschillen tussen FotograafMatch.nl en de Gebruiker zullen, indien zij niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij FotograafMatch.nl voor een andere bevoegde rechter kiest

Privacy Policy

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van FotograafMatch. FotograafMatch vindt jouw privacy belangrijk. Daarom leggen wij hier duidelijk uit hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken als je onze dienst (de “Dienst”) gebruikt. Als je deze verklaring hebt gelezen en nog steeds vragen hebt, dan hoor ik dat graag persoonlijk van je, via info@fotograafmatch.nl

Victor
Oprichter FotograafMatch

Persoonsgegevens

FotograafMatch gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Als je een account bij ons aanmaakt, vragen wij (onder andere) om je naam, emailadres en je locatie. We gebruiken die gegevens enkel om de Dienst toegankelijk te maken. We verzamelen ook informatie over je computer of tablet, zoals IP adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Dienst te verbeteren. Wil je dat we jouw gegevens verwijderen? Verwijder dan je profiel of mail ons. Wij zullen dan alles weg halen.

Je gegevens en derden 

Wij verstrekken je persoonlijke gegevens niet aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Onze werknemers en opdrachtnemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies

FotograafMatch maakt gebruik van cookies om de toegang tot de Dienst gemakkelijker te maken. Als je niet wilt dat jouw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kan je dat bij je browserinstellingen veranderen.

Links 

Onze website bevat links naar andere websites en diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Waar kan ik FotograafMatch bereiken?

Mocht je vragen hebben, of wil je je feedback met ons delen, dan horen we dat graag van je. Dit zijn onze gegevens:

FotograafMatch
www.fotograafmatch.nl
info@fotograafmatch.nl