algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van FotograafMatch gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van FotograafMatch aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn. 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Dienstverlener/specialist: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt als specialist voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft c.q. biedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.

Abonnement: Een gratis (basic) of betaald abonnement die een specialist heeft afgesloten met FotograafMatch

Vergoeding: het bedrag per maand dat een specialist aan FotograafMatch moet betalen op het moment dat hij/zij een opdracht verricht door de dienst van FotograafMatch Opdracht: De inzet/werkzaamheden die een dienstverlener bij de opdrachtgever verricht of gaat verrichten.

Duur opdracht: de periode (waaronder eventuele verlengingen worden begrepen) dat de dienstverlener werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever

Duur opdracht: de periode (waaronder eventuele verlengingen worden begrepen) dat de dienstverlener werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever

Verlenging opdracht: De periode dat de dienstverlener na de eerste, door opdrachtgever en dienstverlener, afgesproken opdrachtduur werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. Van verlenging is sprake indien een dienstverlener binnen 12 maanden na het einde van de eerst afgesproken opdrachtduur werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners, specialisten en andere personen die gebruik maken van de website

Dienst: de dienstverlening die door FotograafMatch wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en specialisten met elkaar in contact komen

Website: De internetsite van FotograafMatch alsmede alle andere internetsites van FotograafMatch die bereikbaar zijn via aan deze domeinnaam respectievelijk de gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen FotograafMatch en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 FotograafMatch is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde schriftelijk overeengekomen overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.

2.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

2.6 Tussen FotograafMatch en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven FotograafMatch zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 FotograafMatch biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en specialisten:

Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en;

Afspraken kunnen maken met betrekking tot opdrachten.

FotograafMatch heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins FotograafMatch is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 FotograafMatch heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties en offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie FotograafMatch draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Neither is FotograafMatch responsibility or liability for the fulfilment of their obligations by clients and service providers, including compliance with any payment obligation and the correct execution of the work to be performed.

3.3 FotograafMatch biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert FotograafMatch niet:

Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van FotograafMatch onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 FotograafMatch is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FotograafMatch ontstaat.

Artikel 4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend

4.3 FotograafMatch behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. FotograafMatch behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

4.4 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

4.5 Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van FotograafMatch om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 5. Abonnementen, betalingsservice, tarieven en betaling

5.1 Specialisten kunnen bij FotograafMatch kiezen voor verschillende soorten betaalde abonnementen Met een betaald abonnement worden extra services en voordelen verkregen. Betaling geschiedt via automatische incasso of iDeal, PayPal, CreditCard en overschrijving.

5.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden.

5.3 Tot het moment dat er door een dienstverlener op een opdracht geboden wordt is het altijd mogelijk voor deze dienstverlener een uitgebreider/duurder abonnement af te sluiten. Het is derhalve niet mogelijk voor deze dienstverlener een uitgebreider abonnement af te sluiten vanaf het moment dat er op een opdracht is geboden en/of gedurende de periode dat de dienstverlener een opdracht vervuld.

5.4 De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een verlengingsperiode van twaalf maanden, tegen dezelfde condities. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd

5.5 If, before the end of the agreement, the service provider has placed an response and /or fulfils an asignment, the subscription will continue until the response is rejected by the client or the assignment has been completed by the service provider.

5.6 Na het eindigen van de overeenkomst, op welke gronden dan ook, zal FotograafMatch alle content afkomstig van de gebruiker binnen een redelijke termijn van haar systemen verwijderen. Op FotograafMatchrust na beëindiging van de overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

Tarieven

5.7 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van FotograafMatch in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.8 FotograafMatch behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. FotograafMatch zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

Betaling abonnement

5.9 Indien gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt Hierboven heeft FotograafMatch het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per herinnering in rekening te brengen bij de gebruiker.

Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van FotograafMatch en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien FotograafMatch het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door FotograafMatch gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs.

Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten

5.10 Indien gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FotograafMatch, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor FotograafMatch niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het FotograafMatch vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is.

5.11 Alle abonnementen worden jaarlijks gefactureerd. Als u een abonnement afsluit wordt u eerst een jaar aan abonnementskosten gerekend, na dit jaar kunt u het desbetreffende abonnement maandelijks opzeggen. Opzeggen kan door een e-mail naar info@fotograafmatch.nl te sturen, met als onderwerp: “OPZEGGEN” (U moet zo gedetailleerd mogelijk uitgelegen waarom u het abonnement wilt opzeggen.) Uiterlijk 5 dagen na het ontvangen van uw mail zal uw profiel offline gehaald worden.

5.12 Het retourneer termijn van 14 dagen waar u wettelijk recht op heeft valt binnen de 30 dagen die u van ons gratis krijgt.

6 Vergoeding gedurende ingevulde opdracht:

Met een betaald abonnement betalen fotografen FotograafMatch een bepaalde vergoeding per maand,per jaar of per vijf jaar.

6.1 Vergoedingen aan FotograafMatch zijn altijd van toepassing en er wordt dus geen uitzondering gemaakt op het betalen van de maandelijks,jaarlijkse of vijfjaarlijkse last.

6.2 Wanneer welke vergoeding verschuldigd is.

1. Bij een “GOLD” abonnement is de persoon in kwestie maandelijks €7,49 (zeven euro negenenveertig)verschuldigd aan FotograafMatch.

2. Bij een “PREMIUM” abonnement is de persoon in kwestie maandelijks €12,49,- (twaalf euro negenenveertig)verschuldigd aan FotograafMatch.

3. Bij een “DELUXE” abonnement is de persoon in kwestie maandelijks €15,99 (vijftien euro negenennegentig)verschuldigd aan FotograafMatch.

Artikel 7. Betalingsbeleid

7.1. 7.1. Wanneer u als Opdrachtgever of als specialist op FotograafMatch actief bent, verplicht u zich om reacties op Opdrachten, en andere communicatie zoals contactverzoeken, die door het gebruik van FotograafMatch zijn geïnitieerd in eerste instantie via FotograafMatch te laten verlopen. Dat betekent dat het niet is toegestaan om uw CV, Profiel, Opdrachtbeschrijving of contactgegevens buiten het platform om aan bij FotograafMatch geregistreerde Opdrachtgevers of specialisten te verstrekken. Mocht dit wel gebeuren, dan kan uw Account worden afgesloten én zal in geval van een match met een specialist met een abonnement alsnog aanspraak worden gemaakt op de van toepassing zijnde Fee zoals beschreven in Artikel 12.

7.2. 7.2. Voor het betaalde abonnement voor specialisten bent u een op de site vermeld bedrag exclusief btw aan FotograafMatch verschuldigd, of een elders op de Sites bij een dienst vermeld bedrag exclusief BTW.

Artikel 8. Betaling nakomen

8. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens FotograafMatch na te komen
Bij overschrijding van de betalingstermijn is FotograafMatch gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling

Indien FotograafMatch genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan FotograafMatch worden vergoed
Artikel 8 Ontbinding

8.1 In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft FotograafMatch het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de gebruiker, heeft FotograafMatch het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling te zijn.

8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is FotograafMatch gerechtigd om het profiel van de persoon in kwestie offline te halen. Het profiel blijft offline tot de persoon in kwestie het openstaande bedrag(met eventuele rente) heeft betaald.

Artikel 9 Communicatie

9.1 Iedere communicatie tussen FotograafMatch en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

9.2 De door FotograafMatch opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

9.3 Elektronische communicatie van FotograafMatch aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

9.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

9.5 Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit FotograafMatch met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van FotograafMatch of haar partners

9.6 Een gebruiker van FotograafMatch zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van FotograafMatch. Elke link op FotograafMatch geplaatst in een project, offerte of e-mail moet relateren aan een project / een opdracht op FotograafMatch (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

Artikel 10 Accounts

10.1 Om een gebruiker te worden van FotograafMatch en toegang te krijgen tot de services van FotograafMatch heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft.

10.2 Gebruiker geeft FotograafMatch toestemming om door middel van derde partijen haar identiteit en kredietwaardigheid na te gaan. Wanneer er toetsing plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om de identiteit vast te stellen kan FotograafMatch de gebruiker om identiteitsbewijs vragen. FotograafMatch behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is.

10.3 Gebruiker zal niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van FotograafMatch fraudeert. Hieronder valt bijvoorbeeld het kunstmatig genereren van positieve feedback over de dienstverlener door middel van het gebruik van meerdere accounts.

10.4 Wanneer het account van een gebruiker wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat de gebruiker de algemene voorwaarden overtreedt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle fees, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van FotograafMatch, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van FotograafMatch onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van FotograafMatch gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

11.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop FotograafMatch feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.4 Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal FotograafMatch daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Hoewel FotograafMatch zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van FotograafMatch of haar leidinggevende ondergeschikten, is FotograafMatch niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

12.2 FotograafMatch is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

12.3 FotograafMatch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van FotograafMatch.

12.4 FotograafMatch is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

12.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van FotograafMatch jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

12.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

12.7 De gebruiker vrijwaart FotograafMatch tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten. (Zie ook 12.9)

12.8 Dienstverleners worden geadviseerd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor eventuele aansprakelijkheidsstelling van opdrachtgevers. Geadviseerd wordt een te verzekeren bedrag van minimaal €500.000

12.9 FotograafMatch is NOOIT aansprakelijk voor de fotografen op ons platform en u kunt ons dus ook nergens voor aanklagen, rechtelijke geschillen zullen met de fotograaf in kwestie zelf opgelost moeten worden.

Art. 13 Geschil met FotograafMatch

13.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking. 13.2

13.2 Alle geschillen welke tussen enerzijds een opdrachtgever of dienstverlener van de website en anderzijds FotograafMatch met inbegrip van hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met genoemde overeenkomsten zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen of ongegronde verrijkingen zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, hierna NAI.

13.3 Aan de kwalificatie als geschil in de zin van art. 11.2 staat niet in de weg dat de zaak slechts door één der partijen of haar rechtverkrijgenden als zodanig wordt aangemerkt of dat het slechts gaat om de opvordering van verschuldigde gelden.

13.4 Niettemin dient de partij die een geschil aanhangig zou wensen te maken via een arbitrageprocedure haar wederpartij een termijn te gunnen van ten minste één maand nadat zij zich schriftelijk jegens die wederpartij op deze arbitrageovereenkomst heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet te kiezen voor de bevoegde rechter

13.5 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen FotograafMatch en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FotograafMatch.

14.2 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

14.3 FotograafMatch kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren.

14.4 Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van FotograafMatch.nl en zijn beschermd met copyright.

14.5 Naast deze Algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van FotograafMatch en haar services.

14.6 Op de overeenkomst tussen FotograafMatch en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.zeven